OFERIM UNA ÀMPLIA GAMMA DE DOCUMENTS REDACTATS PER TÈCNICS COL·LEGIATS:

* CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA DELS EDIFICIS
* INFORMES I DICTÀMENS
* ITE – INSPECCIÓ TÈCNICA DELS EDIFICIS
* AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
* CÈDUL·LES D’HABITABILITAT